متاسفانه کم نیستند افرادی که ته‌سیگارشان را در مکان‌های عمومی رها می‌کنند و باعث آلودگی محیطی کوچه و خیابان می‌شوند. بعضی‌ها تصور می‌کنند این ته‌سیگارها قابل‌تجزیه است غافل از اینکه با این کار آسیب شدیدی به طبیعت می‌زنند. خوب است بدانید هر ته‌سیگار بعد از بارش باران، یک متر از خاک اطرافش را آلوده می‌کند […]


متاسفانه کم نیستند افرادی که ته‌سیگارشان را در مکان‌های عمومی رها می‌کنند و باعث آلودگی محیطی کوچه و خیابان می‌شوند. بعضی‌ها تصور می‌کنند این ته‌سیگارها قابل‌تجزیه است غافل از اینکه با این کار آسیب شدیدی به طبیعت می‌زنند. خوب است بدانید هر ته‌سیگار بعد از بارش باران، یک متر از خاک اطرافش را آلوده می‌کند و بعد از سال‌ها، دیگر در آن خاک هیچ گیاهی نمی‌تواند رشد کند! درواقع، سم موجود در ته‌سیگار، آن خاک را می‌کُشد. با وسائل دوريختني شهروندي در كنگان مخزن جمع آوري ته سيگاري ساخته تا همشهریانمان را تشویق كند که ته‌سیگارهایشان را روی زمین نریزند.