پس از استیضاح نافرجام سال گذشته شهردار کنگان،سرانجام ایشان برای جلوگیری از استیضاح مجدد و زیر سوال نرفتن کارنامه اقدامات خود مجبور به استعفا شدند. در حالی که طی هفته های گذشته بعضی از رسانه های حامی جمالی با ایجاد فضای رسانه ای در صدد ابقا ایشان در شهرداری کنگان بودند،سرانجام درجلسه دوشنبه ۱۷ اردیبهشت […]

پس از استیضاح نافرجام سال گذشته شهردار کنگان،سرانجام ایشان برای جلوگیری از استیضاح مجدد و زیر سوال نرفتن کارنامه اقدامات خود مجبور به استعفا شدند.

در حالی که طی هفته های گذشته بعضی از رسانه های حامی جمالی با ایجاد فضای رسانه ای در صدد ابقا ایشان در شهرداری کنگان بودند،سرانجام درجلسه دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه، اعضاءشورای کنگان با اکثریت قاطع با استعفای رحیم جمالی موافقت کردند.
با رفتن جمالی از شهرداری بنظر می آید فضا کاملاً مساعد و هموار برای حضور یک نیرو بومی در رأس مدیریت شهرداری کنگان شده است.حال باید منتظر تصمیم شورای کنگان در خصوص این خواسته به حق و چندین ساله مردم کنگان برای حضور یک بومی در مدیریت شهرداری‌ ماند.