علی سلیمانی در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل گمرک منطقه ویژه ضمن تشکر و قدردانی از جناب امیدی مدیرکل سابق گمرک و آرزوی موفقیت برای آقای جعفر وندا سرپرست اداره کل گمرک از دکتر اسدی مدیرعامل منطقه ویژه در حضورفرماندار شهرستان عسلویه انتقاد نمود.علی سلیمانی واقعا متاسفم که کارمندان مجموعه گمرک در بدترین مکان چون […]


علی سلیمانی در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل گمرک منطقه ویژه ضمن تشکر و قدردانی از جناب امیدی مدیرکل سابق گمرک و آرزوی موفقیت برای آقای جعفر وندا سرپرست اداره کل گمرک از دکتر اسدی مدیرعامل منطقه ویژه در حضور
فرماندار شهرستان عسلویه انتقاد نمود.
علی سلیمانی واقعا متاسفم که کارمندان مجموعه گمرک در بدترین مکان چون کانکس های فرسوده با کمترین حداقل دستمزد کارگری مشغول به ارائه خدمت می باشند