طارق هرمي دوچرخه سوار و رييس هيات دوچرخه سواري شهرستان كنگان در مسابقه كوهستان الخور قطر توانست در رده سني زير ٣٠ سال به مقام دوم برسد ، در اين مسابقه كه در رده هاي مختلف برگزار شد بيش از ١٠٠ شركت كننده از كشورهاي مختلف حضور داشتند طارق هرمي از حمايت و همكاري فرمانداري […]



طارق هرمي دوچرخه سوار و رييس هيات دوچرخه سواري شهرستان كنگان در مسابقه كوهستان الخور قطر توانست در رده سني زير ٣٠ سال به مقام دوم برسد ، در اين مسابقه كه در رده هاي مختلف برگزار شد بيش از ١٠٠ شركت كننده از كشورهاي مختلف حضور داشتند
طارق هرمي از حمايت و همكاري فرمانداري شهرستان كنگان شورا و شهرداري شهر كنگان و اداره ورزش و جوانان شهرستان كنگان تشكر نمود