به گزارش مجله خبري گپُ گَپ :این سرعت گیرها که در سطح شهر برای رانندگان مشکلاتی را ایجاد کرده بود ،در حال رنگ آمیزی است تا به صورتی کاملا مشخص دیده شوندو عبور و مرور را در شهر برای رانندگان راحت نماید .

به گزارش مجله خبري گپُ گَپ :این سرعت گیرها که در سطح شهر برای رانندگان مشکلاتی را ایجاد کرده بود ،در حال رنگ آمیزی است تا به صورتی کاملا مشخص دیده شوندو عبور و مرور را در شهر برای رانندگان راحت نماید .