درمانگاه تخصصي كوثر كه هفته گذشته به بيمارستان امام خميني انتقال يافته بود از امروز فعاليت خودش شروع خواهد كرد انتقال اين كلينيك به منظور كاهش هزينه هاي جاري درمانگاه و همچنين ارائه خدمات مطلوب تر به بيماران اعلام شده است


درمانگاه تخصصي كوثر كه هفته گذشته به بيمارستان امام خميني انتقال يافته بود از امروز فعاليت خودش شروع خواهد كرد
انتقال اين كلينيك به منظور كاهش هزينه هاي جاري درمانگاه و همچنين ارائه خدمات مطلوب تر به بيماران اعلام شده است