تيم ابوذر كنگان در هفته دوم ليگ استان توانست بانتيجه ٣-٠ با هتريك محمد اوس از سد تيم پرسپوليس ديلم بگذرد

تيم ابوذر كنگان در هفته دوم ليگ استان توانست بانتيجه ٣-٠ با هتريك محمد اوس از سد تيم پرسپوليس ديلم بگذرد